Turvatöötaja tase 3 põhiõpe

Koolitus on mõeldud uutele või juba valvetöötajana tööd alustanud isikutele, kes soovivad omandada turvatööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.Õpingute alustamise tingimused: Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe läbimise eelduseks on Turvaseaduse § 21.l2, 22 ja 23 toodud tingimused.

Vähemalt 18-aastane põhiharidusega Eesti kodanik või Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse saanud isik, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga kehtestatud tasemel ning isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid ning kellele kohaldatakse käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud piiranguid. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Lisainfot küsi siit: