Mehitatud valve

Mehitatud turvateenuse korral viibivad K Security turvatöötajad eelnevalt tellija poolt kooskõlastatud valverežiimi alusel valveobjektil. Turvatöötajate ülesandeks on ära hoida situatsioone, mis võivad endaga kaasa tuua kahjusid ja/või häirida Teie töötajate ja külastajate tegevust objektil. Samuti aitavad turvatöötajad lahendada erinevaid konfliktsituatsioone ning on igakülgselt abiks nii Teile kui Teie töötajatele ja külastajatele. 

K Security turvatöötajad on ühtses vormis ja varustatud seadusega lubatud side- ja erivahenditega ning on koolitatud neid kasutama. Samuti oskavad turvatöötajad kasutada esmaseid kustutusvahendeid. 

Turvatöötaja põhiülesanded jagunevad valveobjektil seadusest tulenevateks ja objektipõhisteks töökohustusteks. Objektipõhised töökohustused (tööjuhendid) koostatakse vastavalt objekti iseärasustele ja kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga. Peamised objektipõhised töökohustused on:

  • võimalike varguste ennetamine, ärahoidmine ja õigusrikkujate kinnipidamine ning politseile üle andmine koos vajaminevate muude toimingutega (videosalvestuse koopia tegemine, vajalike dokumentide täitmine);
  • läbipääsu režiimi tagamine;
  • valveobjekti sisekorraeeskirjade täitmise kontroll seal viibivate isikute poolt, tagamaks objekti ohutus ja varade säilimine; 
  • reageerida koheselt õigusrikkumistele ja võtta tarvitusele võimalikud meetmed korra ja vara ning isikute puutumatuse tagamiseks valveobjektil; 

Turvatöötaja rollist vähetähtsam pole esinemine hea teenindajana – inimesena, kes märkab külalist esimesena ja on abivalmis ning lahke vastuvõtja ning mõistab abivajajaid aidata mitmes keeles. Oma praktika põhjal võime väita, et iga hästi töötav lüli objektil tõstab selle mainet ja väärtust.

Lisainfot saad telefonil +372 6000 755 või täida all olev kontaktivorm