Turvajuht tase 5 põhiõpe

Koolituse lõpuks on õppija omandanud turvajuhi tööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning ettevalmistada koolituse läbinu Turvajuht tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

  • teab, kuidas kasutada füüsilist jõudu, erivahendeid ja relvi vastavalt õigusaktidele;
  • teab meeskonna juhtimise, toetamise, motiveerimise ja tunnustamise põhimõtteid;
  • teab turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe organiseerimise põhimõtteid;
  • oskab välja selgitada valveobjekti omadustest tulenevaid ohtusid ning koostadavalveobjekti(-de) turvaplaani.
  • teab, kuidas töötada talle antud pädevuse piires iseseisvalt ja meeskonnas turvajuhina;
  • teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid, õigusakte ja valveobjektiga seotud korda(sid);
  • tunneb erinevaid turvatöös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid;
  • tunneb tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahenditejm ohutusnõudeid;
  • tunneb ohuolukordade ennetamise ja lahendamise põhimõtteid;
  • tunneb esmaabi osutamise põhimõtteid;

Lisainfot küsi siit: